When the Moon travels in the sign of a Taurus, emotionally we feel more stable,

more practical, though still stubborn about our truths.
As the Sun squares with the North Node, we can feel as if our ego is resisting the growth of the soul, but the North Node is there to indicate in which area we should grow and what gives us a sense of fullness.
***
Kai Mėnulis keliauja Jaučio ženklu, emociškai mes jaučiamės stabilesni, praktiškesni, nors vis dar užsispyrę dėl savo tiesų.
Saulei sudarant kvadratūrą su Šiauriniu Mėnulio mazgu, galime pajusti lyg mūsų ego priešintųsi sielos augimui, bet juk Šiaurinis mazgas ir yra tam, kad nurodytų, kurioje srityje mes turėtume augti ir kas suteikia mums… Daugiau

,