Situation now:

While Europe is having strategic plans (Mercury),
weapons delivery, marching planes (Uranus), the other side – Moscow – delusion thinking (Neptune). Ukraine – support, money income (Venus).
Quite disturbing looks Jupiter, Moon, Netune and Venus so close… if Russian goverment thinks of nuclear weapon… God help us – it will destroy them too. Now they are looking for partners, weapons and still wants to keep the power, but it runs out as sand in their hands.
***
Dabartinė situacija:
Kol Europa dėliojasi strateginius planus (Merkurijus), ginklų gabenimas, marširuojantys lėktuvai, (Uranas), kitoje pusėje Maskva – deliuzinis mąstymas (Neptūnas). Ukraina – palaikymas ir pinigų perlaidos (Venera).
Kiek trikdančiai atrodo Jupiteris, Mėnulis, Neptūnas ir Venera taip arti vienas kito… jei Rusijos valdžia mąsto apie branduolinį ginklą… Dieve, padėk mums visiems – tai sunaikins juos pačius. Dabar jie ieško partnerių, ginklų ir vis dar bando išlaikyti galią, bet ji lyg smėlis byra iš jų rankų. #astrology #planets #astrosituation #world #ukraine #stopwar #stopwarinukraine,